blogg

Covid-19 – våra rutiner och åtgärder

digiPlant tar naturligtvis oron för Coronasmittan Covid-19 på allvar och gör vad vi som företag kan för att minimera smittorisk för våra kunder, samarbetspartners och medarbetare. Vi följer noga händelseförloppet och följer myndigheternas rekommendationer.

Covid-19 – våra rutiner och åtgärder

Upprätthållande av drift

digiPlants leveranser bygger i de flesta fall på en samverkan mellan flera specialiserade leverantörer för exempelvis serverdrift, säkerhetslösningar och registerdata. Vi själva står för samordning och den centrala funktionen genom våra applikationer. Detta arbetssätt bidrar i grund och botten till att alla gör det de är bäst på. Det har också en stor fördel i situationer som den vi befinner oss i idag – de ansvariga för leveransen är naturligt separerade geografiskt och har även sin egen backuplösning vilket ger flera lager av teknisk säkerhet. Alla digiPlants underleverantörer har utarbetade åtgärdsplaner för att motverka smittspridning och upprätthålla maximal tillgänglighet med de förutsättningar som ges. Vi känner oss idag trygga med att kunna genomföra våra pågående leveranser och produktioner på ett kontinuerligt sätt och enligt planering.

Utöver ovanstående har vi vidtagit åtgärder och uppdaterat interna riktlinjer för att så långt som möjligt minimera spridande av smitta. 

 

Följande interna rutiner är implementerade:

  • Våra medarbetare undviker resor i tjänsten och ersätter fysiska möten med digitala sådana så långt som det är möjligt.
  • Resor i tjänsten till riskområden är inte tillåtna.
  • Interna evenemang och större möten som inte bedöms vara kritiska planeras om till senare skede eller ersätts med digitala möten.
  • Medarbetare som vistats i ett riskområde eller som haft kontakt med någon som är bekräftat smittad av coronavirus ombeds att arbeta hemifrån de närmaste 14 dagarna oavsett uppvisande av eventuella symptom.
  • Alla medarbetare är informerade om vikten av förebyggande av smittspridning och god handhygien.
  • Medarbetare är ombedda att stanna hemma vid minsta symtom som påminner om förkylning eller influensa. Man är hemma tills man är frisk samt ytterligare två dagar, i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
  • Medarbetare som har lindriga symptom men som orkar arbeta får göra det hemifrån. Samtliga medarbetare har möjlighet att i stor utsträckning sköta sina arbetsuppgifter på distans via en av bolaget tillhandahållen VPN-anslutning.
  • I de fall våra kunder infört restriktioner som påverkar möjligheten att leverera våra produkter och tjänster ska vi ta hänsyn till dem.